Regulamin

 

OGÓLNE WARUNKI NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO

(REGULAMIN WYNAJMU I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

 

       Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki, na których Najemca może dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów położonych w Szczyrku przy ul. Szkolnej zarządzanych przez Szczyrkowskie Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Przekop 10 lok.7, NIP: 5472221857 (dalej zwana „Wynajmującym”).

       Najem ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.

       Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wynajmujący, zostały zawarte w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://szczyrkowskie.pl/txt/201/polityka.

       Polityka prywatności stanowi część niniejszego regulaminu.

       Najemca powinien zapoznać się regulaminem przed dokonaniem rezerwacji. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://szczyrkowskie.pl/txt/201/Regulamin.

REZERWACJA

       Przedmiotem najmu są całe apartamenty należące lub będące w posiadaniu Wynajmującego, niezależnie od ilości osób jaka ma zamieszkiwać w apartamencie.

       Rezerwacji dokonuje się poprzez stronę internetową www.szczyrkowskie.pl oraz przez pośredników typu booking.com, airbnb.com i inne;

       Dokonanie rezerwacji przez system elektroniczne (strony, aplikacje, booking.com) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji niniejszą umowę najmu uważa się za zawartą.

       Rezerwacja wymaga opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości ceny najmu uiszczonej w ciągu 48h od momentu przesłania e-maila potwierdzającego rezerwację. Zaliczkę bądź całość kwoty za najem należy uiścić na rachunek bankowy podany w e-mail potwierdzającym rezerwację. Pozostałą część kwoty należy uiścić zgodnie z zasadami obowiązującego planu cenowego.

       Dokonanie rezerwacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Najemcy wskazany w rezerwacji / zgłoszeniu kontaktowym lub poprzez system wiadomości wewnętrznych platformy booking.com lub innej platformy rezerwacyjnej.

       Opłaty za rezerwację i najem apartamentu można dokonać za pomocą jednego z poniżej wymienionego sposobu:

       kartą kredytową,

       szybkim przelewem internetowym,

       kodem wygenerowanym tzw. Blikiem,

       metodą PayPal i Tpay według regulaminu tych usługodawców.

       Niedokonanie przez Najemcę wpłaty całej kwoty bądź zaliczki w terminie 48h od chwili przesłania przez Wynajmującego e-maila potwierdzającego, skutkuje nie zawarciem umowy najmu.

       Podawane ceny są cenami brutto dla osób prywatnych i zawierają 8% VAT.

       Najemca ma prawo otrzymać fakturę za pobyt w apartamencie. O potrzebie uzyskania faktury Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego na etapie rezerwacji.

       W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o niezwłoczny kontakt (najpóźniej w terminie 48 h od otrzymania wiadomości (elektronicznej karty meldunkowej) od Wynajmującego lub platformy rezerwacyjnej). Brak akceptacji regulaminu powoduje, że rezerwacja zostaje odwołana bez kosztowo.

       W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 14 dni przed datą przyjazdu, dokonana opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Rezygnacja w tym terminie wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty.

       W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie trwania umowy, Wynajmujący nie zwraca opłat za pozostałe doby hotelowe.

       Postępowanie reklamacyjne dotyczące zgłoszenia rezerwacji, płatności lub braku rezerwacji wymaga zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej (e-mail) na adres rezerwacje@szczyrkowskie.pl.

POBYT

       Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Rezerwacji apartamentu można dokonać na okres co najmniej jednej doby hotelowej, co również stanowi minimalny czas trwania umowy najmu.

       Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

       Nieopuszczenie apartamentu do godziny 10:00, bez wcześniejszych ustaleń z Wynajmującym, traktowane będzie jako przedłużenie pobytu. Po przekroczeniu godziny 10:00 naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 złotych za każde rozpoczęte 30 min. przedłużenia pobytu, które najemca ma obowiązek uregulować w momencie wykwaterowania.

       Przedłużenie rezerwacji możliwe jest po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Prośba o przedłużenie może być zgłoszona ustnie, telefonicznie lub mailowo najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu apartamentu.

       Wynajmujący uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów i zastrzega prawo odmowy przedłużenia bez podawania przyczyny.

       Akceptacja warunków przedłużenia pobytu wiąże się z koniecznością uregulowania płatności za okres przedłużenia.

       Wynajmujący ma prawo odmowy wydania apartamentu do korzystania w przypadku, gdy Najemca:

       nie posiada środków na sfinansowanie pobytu w apartamencie,

       znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

       zachowuje się w sposób agresywny,

       podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub umowę.

       Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w tej samej cenie.

CZĘŚCI WSPÓLNE

       Na terenie obiektów znajdują się części wspólne, które są przeznaczone do wykorzystania dla Najemców lokali:

       sauna;

       jacuzzi;

       rowerownia w sezonie letnim / w sezonie zimowym narciarnia;

       część wypoczynkowa.

       Korzystanie z pomieszczeń wspólnych wiąże się z akceptacją regulaminu korzystania każdego z nich. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej.

ZASADY DOSTĘPU

       Apartamenty oraz pomieszczenia wyposażone są w elektrozamki.

       Najemca apartamentu otrzymuje kod do elektrozamka za pośrednictwem wiadomości sms, która wysyłana jest do niego w dniu rozpoczęcia się pobytu.

       Kod otwierający pomieszczenia w częściach wspólnych jest tożsamy z numerem przypisanym do wynajętego apartamentu.

ZASADY OGÓLNE

       Wynajmujący zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Najemcy w apartamencie.

       Najemca może korzystać z apartamentu jedynie w celach najmu krótkoterminowego i nie może oddać go w podnajem w żadnym przypadku i komukolwiek.

       W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji.

       W cenie najmu zawarte są opłaty za: sprzątanie końcowe związane z typowymi zabrudzeniami, media (woda, prąd, gaz, bezprzewodowy Internet), opłata klimatyczna, pościel i ręczniki.

       Wymiana kompletu pościeli i ręczników możliwa jest wyłącznie na życzenie Najemcy, za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku dostępnym na stronach internetowych obiektu lub u pośrednika. Tym samym, na życzenie Najemcy możliwe jest odpłatne sprzątanie lokalu podczas pobytu.

       Najemca zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu do apartamentu zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody mającej związek z apartamentem.

       Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.

       Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, które powstały z przyczyn, za które Wynajmujący nie odpowiada.

       Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione rzeczy po zakończeniu najmu. Przedmioty pozostawione przez Najemcę będą na życzenie odesłane – na wskazany przez Najemcę adres i na koszt Najemcy. Pozostałe rzeczy Wynajmujący przechowuje przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia pobytu i po upływie tego okresu owe rzeczy traktuje się jako porzucone z zamiarem wyzbycia się i utylizuje na koszt i odpowiedzialność Najemcy.

       Najemca przyjmuje do wiadomości fakt, iż apartamenty nie są wyposażone w sejf, a zatem to Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wnoszonych do apartamentu przedmiotów, w tym wszelkich kosztowności jak i środków pieniężnych, przed ich zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

       W lokalach obowiązuje całkowity zakaz posiadania zwierząt, chyba że zostanie inaczej uzgodnione z Wynajmującym. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Najemca zobowiązany jest uregulować karę umowną w wysokości 500 złotych.

       Wykorzystywanie apartamentów do innych celów niż mieszkalne np. organizowanie imprez, uroczystości lub przyjęć towarzyskich jest dozwolone o ile nie narusza przepisów porządkowych oraz ciszy nocnej. W przypadku naruszenie przepisów porządkowych w tym ciszy nocnej, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w kwocie 500 złotych, zastrzegając sobie także możliwość wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym.

       W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 6:00. Naruszenie ciszy nocnej skutkuje obciążeniem Najemcy karą umowną w wysokości 500 złotych, zastrzegając sobie także możliwość wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym.

       W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie zakazu palenia skutkuje obciążeniem Najemcy karą umowną w wysokości 500 złotych za dodatkowe sprzątanie.

       Zgubienie klucza/karty skutkuje obciążeniem Najemcy karą umowną w kwocie 200 złotych, co stanowi koszt wymiany zamka/systemu zabezpieczeń.

       W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak np. katastrofa naturalna, strajk czy stan wyjątkowy, uniemożliwiających lub w nadmiernym stopniu utrudniających realizację Umowy najmu, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych zobowiązań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

       W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

       Wynajmujący jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad rezerwacji, zmiany wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Najemca ma prawo do rezygnacji z najmu.

       Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.

       Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.